Vláda schválila na náš účet: 79. rokovanie

Máme tu pre Vás opäť sumár z rokovania vlády. To posledné sa nieslo v znamení presunov výdavkov z minulých rokov. Ministerstvo vnútra chce týmto spôsobom riešiť zastaralú automobilovú techniku policajtov a chystá sa použiť výdavky z roku 2011 v hodnote vyše 12 miliónov eur. Vláda tiež rokovala o postupe pri odpredaji štátneho podielu v Slovak Telecome.

Vláda schválila na náš účet: 79. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis: Návrh má za cieľ zníženie žiadostí o odňatie poľnohospodárskej pôdy, konkrétne viníc. S týmto cieľom budú upravené postupy rozhodovania orgánov ochrany poľnohospodárskej pôdy, aby odňatie smerovalo na menej významnú a bonitne horšiu poľnohospodársku pôdu. Dopad na príjmy verejných financií sa predpokladá len na základe zmeny sadzby za odňatie poľnohospodárskej pôdy – viníc, kde sa zvyšuje sadzba pri trvalom odňatí od 40 do 100 eur a pri dočasnom na 10 eur.

Celkový vplyv na verejné financie bude pozitívny, v rokoch 2014 až 2017 každoročne  vo výške 4 800 000 eur.

2) Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013-2016

Popis: Cieľom dokumentu je umožniť orgánu výkonnej moci rozhodnúť o prístupoch a spôsoboch riešenia otázok v oblasti manažérstva kvality vo verejnej správe.

Realizácia týchto aktivít bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, v roku 2013 vo výške 162 340 eur a v rokoch 2014 až 2016 každoročne vo výške 183 471 eur.

3) Návrh na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva vnútra SR

Popis: Ministerstvo vnútra predkladá návrh na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 vo výške 12 139 568 eur, ktoré boli pôvodne určené na rozšírenie funkcionalít technológií, na prijímanie tiesňových volaní a na úpravu centrálneho skladu humanitárnej pomoci. Tieto práce však nie je reálne do konca roka 2013 prefinancovať s ohľadom na neukončené verejné obstarávanie.

Z uvedeného dôvodu sú dané prostriedky navrhnuté na obmenu automobilovej techniky pre výkon policajných a záchranných zložiek, na  informačno-komunikačné technológie Ministerstva vnútra SR a na nákup technológie pre zabezpečenie polygrafických služieb.       

4) Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a vládou Čiernej Hory o spolupráci v oblasti energetiky

Popis: Cieľom je podpora dvojstrannej spolupráce v oblasti energetiky, ako aj realizácia projektov v energetickej oblasti, na ktorých by slovenské firmy mohli  v Čiernej Hore participovať. Strana, ktorá zvoláva a organizuje zasadnutie pracovnej skupiny, bude hradiť náklady na konanie zasadnutia.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 4 000 eur a v roku 2016 tiež v výške 4 000 eur.

5) Návrh na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR z rozpočtových rokov 2011 a 2012

Popis: Účelom materiálu je riešiť dlhodobú nepriaznivú situáciu v riešení problematiky nevyhovujúcich a nedostatočných priestorov pre Okresný súd Bratislava I. Navrhuje sa  zmena účelu použitia nevyčerpaných finančných prostriedkov z rozpočtu roku 2011 a 2012 v celkovej sume 3 408 935 eur na odkúpenie nehnuteľností od mesta Bratislavy.

6) Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100%-nou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií SR za rok 2012

Popis:  V pôsobnosti Ministerstva financií SR boli k 31.12.2012 štyri akciové spoločnosti so  100%-nou majetkovou účasťou štátu: 1.Slovenská konsolidačná, a.s., 2.Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., 3.TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a 4. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Výsledkom hospodárenia Slovenskej konsolidačnej, a.s. k 31. 12. 2012 bol zisk vo výške 1 344 000 eur.
Výsledkom hospodárenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. k 31. 12. 2012 bola strata vo výške 7 620 902 eur.
Výsledkom hospodárenia Tiposu, národnej lotériovej spoločnosti, a. s. k 31.12.2012 bol zisk vo výške 10 585 941 eur.
Výsledkom hospodárenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. k 31.12.2012 bol zisk vo výške 78 631 786 eur.

7) Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2013

Popis: Príjmy z činnosti úradu za I. polrok 2013 boli v čiastke 324 771 eur, čo predstavuje plnenie na 43,0% z ročných plánovaných príjmov, a skutočné výdavky boli vo výške  7 606 902 eur, čo predstavuje 42,8% z rozpočtovaných výdavkov na rok 2013. Celkové záväzky úradu k 30. júnu 2013 boli 55 187 802  eur, v rovnakom období roku 2012 boli 47 833 802 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards